Volta Logo Loader

אתם שאלתם, אנחנו עונים – איזה אחריות מקבלים?

ישנן 3 שכבות אחריות שמקבלים ברגע שמתקדמים עם וולטה סולאר

  • אחריות יצרן
  • אחריות לטיב ההתקנה
  • אחריות תפוקת המערכת

אחריות יצרן – ניתנת לכל רכיב בנפרד: הפאנלים, הממיר והאופטימייזרים.

אחריות לטיב ההתקנה –  ניתנת מוולטה סולאר ללא כל עלות, ובמסגרתה נטפל בכל בעיה או תקלה במערכת .

אחריות תפוקת המערכת – האחריות שלנו היא ייחודית ומרחיקת לכת, אם אנו אחראים לתכנון להתקנה ולתחזוקת המערכת, אנו מעניקים אחריות לתפוקה ופיצוי כספי אם תהינה חריגות.

הסכם ההתקשרות של וולטה סולאר – להסכם אנחנו מצרפים נספח עם תפוקה צפויה לכל שנה כדי שתוכלו להיות בראש שקט שהמערכת אכן מפיקה את כמות החשמל המתוכננת שציפיתם לה ביציאה לדרך.

סוגי פוליסות ביטוח – סוג נרחב של פוליסות ביטוח: ביטוח עבודות קבלניות, חבות מעבידים, אחריות מקצועית וצד ג’. כל הפרויקט מכוסה באופן מקיף ומלא בסטנדרטים הגבוהים ביותר.

 

למה אתם
מחכים?
*8121
  • 1
    פרטים אישיים
  • 2
    סוג המבנה